برای بازگردانی نوشتار خود از فارسی به پارسی، این واژه ها را در پنجره پایینی بیاورید و پس از فرستادن آن، سامانه خودکار آن را برمی گرداند. در برگردان انگلیسی، نخست باید گزینه برگردان زبان” در پایان برگه را برگزینید. واژگان انگلیسی را در پنجره بالایی آورده و پس از برگردان خودکار گوگل، زمینه برگردانده به رنگ آبی کمرنگ را (که می توانید آن را ویرایش نمایید) به پنجره پایینی برده و همجون بالایی آن را بفرستید.

برگردان دیگر